Veri Politikası

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME

Değerli Müşterilerimiz, Üyelerimiz ve Ziyaretçilerimiz, Kapital Medya Hizmetleri Anonim Şirketi “Kapital Medya” tarafından kullanılmakta olan tüm dijital varlıklarımızdan (internet siteleri, mobil uygulamalar, e-dergiler vb.) kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız, verilerinizin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgilerin nasıl değiştirilebileceği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki mevcut haklar ve tarafımız ile iletişime geçmek istediğiniz durumlara ilişkin olarak bilgilendirmelerimiz aşağıdaki gibidir;

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 Sayılı KVK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoriteler tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimizce ya da yurt içi veya yurt dışında şirketimize bağlı veya şirketimizin işbirliği içinde olduğu kuruluşlarca, yurt içi ve/veya yurt dışındaki; sunucularda tutulabilecek, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde, yurtdışında işleniyor ise o ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında uygun olarak ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenebilecektir. Aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TEDARİK EDİLMESİ, İŞLENMESİ VE HUKUKİ GEREKÇE

Kapital Medya olarak, siz müşterilerimiz, üyelerimiz ve ziyaretçilerimize  hizmetlerimizi duyurmak,  daha iyi hizmet verebilmek, kaliteyi arttırmak, bilgilendirmek ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarını göndermek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat,
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi,
 • Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat,
 • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

 

ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yasal sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla; söz konusu amaçları yerine getirmemizi sağlayacak kişisel verilerinize (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, adresiniz, mesleki bilgileriniz, eğitim durumunuz, medeni haliniz, sosyal medya hesaplarınızla bağlanılması durumunda sizin sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgileriniz, alışveriş ve ödeme verileriniz) ve bu verilerinizin Kapital Medya olarak veri sorumlusu sıfatıyla saklanması ile işlenmesi amacıyla açık rızanıza ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Belirtilen kişisel verileriniz dışında Kapital Medya’nın dijital varlıklarının (internet siteleri, mobil uygulamalar, e-dergiler vb.) ziyaret sıklığı, siteye giriş ve verilen sipariş zamanları, ziyaret edilen sayfaların istatistikleri gibi kişisel veri teşkil etmeyen toplu istatistiksel ve anonim demografik bilgiler ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak için toplanır ve kullanılır. Sizlere dijital varlıklarımızın (internet siteleri, mobil uygulamalar, e-dergiler vb.) kullanımını daha kolay hale getirmek ve siteyi tercih ve ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek amaçlarıyla yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ayrıca kullanılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Şirketimizce, bayilerimiz, kurumsal web sitelerimiz, işbirliği ortaklarımız, çalışanlarımız, online işlemler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan siz müşterimizden veya KKB, Risk Merkezi gibi kurumlardan yahut sair resmi kurumlardan yahut doğrudan dolaylı bağlı ortaklıklarından veyahut hakim hissedarından veya hizmet aldığı ya da verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinilebilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞIMI

Kapital Medya ile Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme kapsamında tarafınızca bilgilerinizi bizimle paylaşmanız durumunda, tarafımıza iletilen tüm kişisel verileriniz, Kapital Medya nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı KVKK m. 12 gereği basiretli bir tacirin göstermesi gerekli özen doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve tarafımıza kullanılması için vermiş olduğunuz bu bilgiler bilgilendirme metninde belirtilenler dışındaki herhangi bir sebebin varlığı halinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kapital Medya, kişisel verilerinizi barındıran veri sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamakta, kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri ve teknik uzmanlardan destek almakta, oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte, Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kullanmaktadır. Veri tabanlarına yetkili kişiler haricinde erişim Bilgi İşlem yönetiminde kontrol altındadır.

Kapital Medya söz konusu kişisel verileri, açık rızanıza istinaden, sadece yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak üzere; kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek için Yurtiçi ve Yurtdışı iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ve ilgili çalışanlarıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğu yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilerle dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankalar, sosyal medya mecraları dâhil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ

İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında bizimle [email protected] elektronik posta adresinden iletişime geçerek, 6698 Sayılı KVKK m. 11’de belirtilen,

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

Bizimle paylaşmış olduğunuz verilerinizin doğru ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi 6698 Sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuat açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle de paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili herhangi değişiklik veya güncelleme işlemlerinizi Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kapital Medya’nın Nispetiye Cd. Akmerkez E Blok, Kat: 6
Etiler – Beşiktaş / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden veya posta ile ileterek ya da [email protected] elektronik posta adresinden bizimle iletişime geçerek kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede oluşacak yanlışlıkların önüne geçilmiş olmakla birlikte tarafımızca muhafaza edilecek kişisel verilerinizin güncel ve doğru olarak korunması kolaylaşacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ

İş bu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme ve Muvafakatname yazısında belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmiş olan kişisel verilerinizin; 6698 Sayılı KVKK m.7/1. uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca kanunlarda belirtilen süreler geçtiğinde, kişisel verileriniz tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME YAZISINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Kapital Medya, işbu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme ve muvafakatname yazısında istediği zaman değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, yeni Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme yazısının Kapital Medya’nın dijital varlıklarına (internet siteleri, mobil uygulamalar, e-dergiler vb.) eklenmesiyle birlikte derhal geçerlilik kazanacak olup, yapılacak güncelleme ve değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

MÜŞTERİ BEYANI:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Şirketiniz ve metinde yer verilen bağlı ortak ve kuruluşlar tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Şirketinizin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu bu “Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme”de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Copyright 2018 Digital Age Summit. All rights reserved

He http://www.examdumpsview.com/ stood there for a long time. Tami Joan and John desperately retreated until they reached the other side of the door, holding two sweaty bodies tightly together. The drivers hand bent into the shape of a cup, blocking the lights shone on the street light, looked at them more carefully. Suddenly, a loud noise echoed in the air. Tameron could not help but constricted a while, and John made a short, screaming scream. Behind the driver, the air in the distance was filled with bright red and blue flame stripes instantly. Then again is a few roar and scream. The driver turns and looks up, just to see a huge, examdumpsview orange-red cobweb over the city. It was a fireworks, and Tamie remembered the news read in the newspaper. It is a gift from the host and the Secretary-General of the United Nations to the delegates attending the conference and welcomes them to this great city on Earth. The driver turned toward the taxi again. Pat soon, he opened the door lock, slowly opened the door. 2 As usual, the informant did not leave a name. Therefore, there is no other way to pour back into the past to understand what the reporter said is a piece of open space. The headquarters radio said He said it was on the 37th Street near Eleventh Street. Those at the Notification Center never figured out where the exact location of the murder was. Although it is nine oclock in the morning, it has made people sweat more than hot. Emilia Shakes lay aside a tall grass thatch. She is conducting a search of light - a jargon of crime scene investigators - searching for suspicious objects with an S-shaped route. Nothing at all She looked down at the intercom on the dark blue uniform shirt. Patrolman 5885 calls headquarters without any notice. Do you have any further news The dispatcher replied in a bumpy noise 5885, there is no more information about the scene of the crime cissp pdf at the moment, but one thing The informant said he hoped the victim was dead. Please say it again, headquarters. The complainant said he hoped the victim was already dead. He said it would be best if so. Finished. Hopefully the victim Dead Shakes struggled across a broken barbed wire and began searching for another piece of open space. Still not found. She wants to leave. Just call 10-90, report that without any discovery, you can return to the Si Si area, it is her daily patrol area. Her knees hurt and she felt 400-101 questions as if she had been roasted on a terrible August day. She just wanted to slip to the Port Authority and get stuck with the Little Furrier there and come back to a large can of Arizona iced tea. Then, at eleven thirty - just two hours now - she was able to clear the drawers in the south section of Midtown and go to the lower town for training. But she finally did not do this. She can not leave this briefing without answering the phone call. As she continued to move on, she walked along the hot sidewalk through the path between the two abandoned apartments and into another covered, planted area. She slid her slender forefinger down into her flat-top hat and scratched it with irresistible restraints through layers of long, red hair on her head. In order to scratch more scalp, she simply faded her cap side, while crazy scratch. Sweat streaming down her forehead, itchy, so she fiercely blew a few brows. This place is really messy. Lyme does not like the mess when cleaning the room. Microsoft exam He does not like the kind of chaos and roar, can not stand the harsh vacuum cleaner - he found himself particularly annoyed that stuff. 400-101 questions He was satisfied with it, satisfied with what it is now. This room, which he calls the office, is located on the second floor of this gothic, Upper West Side apartment overlooking the Central Park. The room was large, twenty by twenty feet square, but almost every inch of space was full of things. Sometimes he closes his eyes and plays a game trying to discern the scent of different objects in the room thousands of books and magazines, piles of copy paper, hot TV transistors, dusty light bulbs, Bulletin boards made of cork, as well as different upholstery materials such as vinyl, hydrogen peroxide and latex. He can distinguish three different brands of Scotch whiskey. And pest guano taste. I do not want to see him and tell http://www.examdumpsview.com/ him Im very busy. Theres another young police officer, Ernie Banks, who is the same name as a professional baseball player, right You really should have me clean the room. Every time you wait until someone visits you, you will find out how dirty it is here. Visiting God, the word sounds really old, at least in Victorian terms. Far too far .-- So to say, there will be a bad ceremony Dirty What Thomas said is room, but Lyme thinks he also includes himself as an employer. Lymes hair Microsoft exam is dark and dense, like a twenty-year-old - though he is twice as old. However, they are entangled in a muddle-headdresses, grooming needs to be trimmed. Black beard on his face has not scratched three days, looks dirty. He often woke up from his sleep because of itchy ears, indicating that the hair there should be repaired. Lymes nails are long, fingernails and toenails are the same the ugly scary pajamas on his body have been worn continuously for a week without a change. His eyes were slender, his eyes dark brown, and his face looked rather pretty - I do not know if it was a big deal or something else, and Blaine told him more than once. They want to talk to you, continued Thomas. They said it was very important. Well, let them know. You have not seen Leon for nearly a year. Why See him now Did you scare the bird If you scared the bird, beware I was in a hurry with you. Its very important, Lincoln. Very important, I remember what you just said. He had Cisco exam called earlier, cissp pdf I had a nap, and you were out again. You woke up until six in the morning. No, he paused. Yes, I woke up very early, but then I fell asleep again and slept well. Did you check your message Thomas said There was no talk of him. He said he would It was around 10 oclock. Its just past eleven, and maybe hes temporarily called out of the examdumpsview emergency room, for a while. What do you want to say Did you just call . Maybe he wants to call in, and you just take up the line. I just What did I say Lyme asked, See youre angry, Im not saying you can not call. You Of course its always possible, I just said he might make a phone call, and you just take the Cisco exam line. No, you mean, this morning, fucking everything is not pleasing to the eye. You know, theres one thing called call waiting, you can pick up two calls at a time.We should have applied for one.My old friend Leon wants to do.His professional baseball player friend wants Ask them. Ask me now.