Sponsorlar

Ana Sponsor

Medya Ana Sponsorları

Açıkhava Ana Sponsoru

Oturum Sponsorları

Destekleyenler

Yaka İpi Sponsoru

Copyright 2023 Digital Age Summit. All rights reserved